Organizing Committee

 

President

NINOMIYA, Kazuko

Secretary general

TAKEMORI, Michio

Members

KAMEI, Yoshinobu/ KORI, Hisae/ MATSUMOTO, Kenji/ NODA, Yusuke/ OGAWA, Mitsuhiko/ OSADA, Akira/ OHTSUKA, Seiji/ OWADA, Tomohiko/ SHIMOSAWA, Tatsuo/ TAKEDA, Tadayoshi/ UENO, Daisuke/ UMASUGI, Takuji

Advisors

HONDA, Keikichi[Advisor of KEIDANREN/The former councilor of Bank of Tokyo]
TAKI, Ken[Former Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd./Board member of Toho Gakuen]