The winners of the second round


No ID Name
5 b0103 Tiago Bento
42 b0027 Xiangyu Zhou
65 b0088 Sergio Coelho
70 b0107 Ann LEPAGE
83 b0026 Jing Peng
86 b0082 Alessandro Beverari
87 b0084 Ho yeon Shin
96 b0096 Youjin Jung
101 b0020 Yung-Yuan Chiang

Pic