semi finale’s played time

Time No ID Name
10:00 101 b0020 Yung-Yuan Chiang
10:30 87 b0084 Ho yeon Shin
11:15 5 b0103 Tiago Bento
11:45 70 b0107 Ann LEPAGE
13:45 83 b0026 Jing Peng
14:15 86 b0082 Alessandro Beverari
15:00 65 b0088 Sergio Coelho
15:30 96 b0096 Youjin Jung
16:15 42 b0027 Xiangyu Zhou